Page 17 - fabrikartist.com
P. 17

İçindekiler
                                            Ticari kazanç
                 Evora İstanbul,                    kapısı açılıyor sf. 2
              Tuzla’nın güvenli limanı olacak

              NAZMİ DURBAKAYIM;
              Yatırımcılar için güvenli liman’
              Teknik Yapı Holding Başkanı Nazmi Durbakayım, Evora  dayanıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk
              İstanbul’un birikimlerine güvenli liman arayanlar için de  insanın tasarrufl arını değerlendirme stratejisini de
              güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türk insanının tasar- geliştirdi. Artık vatandaşlarımız sadece tasarrufl arını ko-
              rufa çok önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım,  runmak için güvenli bir liman aramıyor. Aynı zamanda
              gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde tasarrufl arın hep  değerlendirecek bir liman olmasına da önem veriyor.
              güvenli liman olan gayrimenkule yöneldiğini açıkladı.  Evora İstanbul, önemli bir liman ve sahil kenti olan Tuzla
              Bu eğilimin son yıllarda biraz daha geliştiğini kaydeden  gibi gelecek potansiyeli olan bir proje. Bir milyar lirayı
              Durbakayım şunları aktardı: aşan ekonomik büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un  Teknik Yapı, son 3 yılda yapımına başladığı 6 ayrı
              “Türkiye ekonomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha  gelecekteki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın
                        göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora  projede yer alan ticari birimleri teklif alma usulü ile
                        İstanbul’u, tasarrufl ara hem tedbir hem  satışa çıkarıyor. Ticari birimlerdeki fi yatlar 180 bin
                        de prim kazandırması anlamında güvenli  TL’den başlıyor.
                        bir liman olarak görüyorum” dedi.
                                            Et-inn Restoran’la
                                            mutfağa da girdi sf. 3
                                   Yüzde 25
                                   pr m yaptı
                                   Evora lk satı a çıktığında
                                  metrekares 1.725 l raydı.  md
                                   se 2 b n 300 l ra c varında. Proje
                                  tamamlandığında se beklent 3  İnşaattaki kalitesini hizmet alanına da taşıyan Teknik
                                  b n 500, 4 b n l ra sev yes nde ama  Yapı, 42 milyon liralık yatırım yaparak restoran, fi tness-
                                  bölgedek gel me potans yel  spa ve otoparktan oluşan kompleksinin ilk birimi olan
                                  dü ünüldüğünde bu f yatların daha  Et-inn Restoran’ı hizmete açtı.
                                  üzer ne çıkılab l r. Amaç; her dönem
                                    alanların
            Her derde deva 1+1               kazanması.   Teknik Yapı, teraslı
                                           daireler için yüzde  sf. 4
            Teknik Yapı, Tuzla’da kurduğu mini şehir           12 indirim yaptı
            Evora İstanbul’da en çok satılan 1+1 tipi konut
            talebini karşılayabilmek için 396 adet yeni
            daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fi yatlarla
            satışa sundu
                        EKNİK YAPI Holding Başkanı Naz- ‘Mütekabiliyet Evora
             Teknik Yapı tarafından geliştirilerek Tuzla’nın  mi  Durbakayım,  Evora  İstanbul  İstanbul’a prim yaptırır’
             en yüksek tepesinde yükselen Evora İstanbul,
             sade yaşam anlayışının en net anlatımı olan kü- Marmara’nın birikimlerine güvenli li- Tuzla’nın Anadolu yakasının prestijli sayfi ye ve
            çük dairelerin merkezi oluyor. Yaklaşık 4.704 konuttan  Tman arayanlar için güvenli bir liman  turizm bölgelerinden biri olacağına işaret eden
            oluşan Evora İstanbul’da bugüne kadar en çok satışı  olduğunu söyledi. Türk insanının tasarrufa çok  Nazmi Durbakayım, bölgenin Sabiha Gökçen
            gerçekleştirilen 1+1 ve stüdyo tipi dairelerdeki giderek  önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım,  Havalimanı, Tuzla Limanı, E5, TEM, demiryolu
            artan talep, yeni 1+1 tipi dairelerin arzına neden oldu.  gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde tasar- gibi ulaşım olanaklarına sahip olduğunu hatır-
            Teknik Yapı, projenin doğa ile iç içe olan cephede  rufl arın hep güvenli liman olan gay- lattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu Yakası’na
            yükselen üç blokta yer alan 339 adet 1+1 ve 57 adet  rimenkule yöneldiğini açıkladı. Bu  bağlayacak Marmaray’ın Tuzla’nın mer-
            2+1 tipi daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fi yatlarla  eğilimin son yıllarda biraz daha
            satışa sundu. Satışa sunulan 1+1 ve 2+1 tipi daire- geliştiğini kaydeden Durbaka- kezine kadar geleceğini söyleyen ula-
            lerde yüzde 1 ve yüzde 25 peşinat tutarına ek olarak  yım “Türkiye ekonomisi artık iç  şımın yanı sıra sahip olduğu turizm
            isteğe bağlı peşinat ve 120 aya kadar değişen vade  ve dış krizlere karşı daha daya- ve ticaret potansiyeli bakımından da
            seçeneği sunuluyor. Buna göre kendine uygun peşi- nıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki  Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek  Teknik Yapı, farklı projelerindeki 28 teraslı daire için
            nat tutarını tercih edecek olanlar Şubat 2013, Ağustos  vaat eden bir bölge” açıklamasını  özel bir kampanya başlattı. Teraslı daireler yüzde 12
            2013 ve Şubat 2014’de üç ara ödeme yapabilecek.  bu değişim, Türk insanın tasar- yaptı. Mütekabiliyet yasası çıktıktan  indirimle 244 bin 400 liradan başlayan fi yatlarla satışa
            Açık yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk par- rufl arını değerlendirme stratejisi- sonra Türkiye’de birçok şey değişece- sunuldu.
            kına sahip daire bloklarında, 129’u açık 260’ı kapalı  ni de geliştirdi. Artık vatandaşları- ğini kaydeden Nazmi Durbakayım başta
            olmak üzere toplam 389 adet otopark alanı bulunuyor.  mız sadece tasarrufl arını korunmak  turizm ve hizmet sektörü olmak üzere bir-
                       için güvenli bir liman aramıyor. Aynı  çok sektörde canlılık yaşanacağını söyledi. Özel- EVORA İSTANBUL’A NASIL GİDİLİR?
             Türk insanının salt yaşam alanı barındıran bü- zamanda değerlendirecek bir liman olmasına da  likle sahil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin  E5’ten Ankara st kamet ne g derken Tuzla İçmeler köprüsüne
             yüklüklere alıştığını vurgulayan Teknik Yapı Hol- önem veriyor. Evora İstanbul, önemli bir liman  çıkılarak yolun ters tarafına geç l yor. Yen yapılan üst geç de
            ding Başkanı Nazmi Durbakayım, “Anadolu’da yaygın  ve sahil kenti olan Tuzla gibi gelecek potansiyeli  yabancıların ilgisini çektiğini hatırlatan Durba- kadar 150 metre ger gel nd ğ nde, köprüyü geçmeden sağa
            olan büyük ev kavramı, artık gerçekten taşı toprağı  olan bir proje. Bir milyar lirayı aşan ekonomik  kayım “Yabancılar da paralarının kıymetini çok  dönülüyor. Yakla ık 200 metre düz g d ld kten sonra tfayen n
            altın haline gelen İstanbul’da değişti. Yılda bir iki kez  büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un gelecek- iyi biliyor. Tuzla gibi gelecek potansiyeli olan  bulunduğu caddeye
            kullanılan misafi r odaları İstanbul’da tarihe karışıyor.  bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi sahil şeritlerinde- g r l yor. 100 metre-
            Çok fonksiyonlu ve ekonomik evlerde yaşamaya baş- teki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın göz  ki bölgelerden daha cazip hale gelecektir. Tuz- l k b r düz st kamet
            layan insanlar, yaşadıkları projelerdeki sosyal tesisleri  bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u,  la’daki dairelerin metrekare fi yatlarının önünde  g d ld ğ nde Evora
            misafi r odası olarak kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla  tasarrufl ara hem tedbir hem de prim kazandır- alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik ve  İstanbul, karı ınıza
                                           çıkıyor. Ankara
            içinde yaşayacakları bir daire almak için büyük bir  ması anlamında güvenli bir liman olarak görü- konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe
            yük altına girme riskini en aza indirerek küçük daire- yorum” dedi.  yatırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.   st kamet nden TEM
                                           otobanını kullana-
            ler alma eğili-                       cak olanlar se Tuzla
            mi gösteriyor”                        çıkı ından sonra
            açıklamasında                         Tuzla E5 bağlan-
            bulundu.                           tısına nerek, aynı
                                           güzargahı tak p
                                           edeb l r.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22