Page 15 - fabrikartist.com
P. 15

Yüzde 25
               8 Temmuz 2012
                                            prim yaptı
            Tasarrufl arın                         Evora lk satı a çıktığında metrekare-
                                           s 1725 l raydı.  md  se 2 b n 300 l ra
            değerlendirmek ve                       c varında. Yan yakla ık yüzde 25 pr m
            geleceğe iyi bir yatırım                   yapmı . Proje tamamlandığında se bek-
                                           lent 3 b n 500, 4 b n l ra sev yes nde ama
                                           bölgedek gel me potans yel dü ünül-
            yapmak isteyenler                       düğünde bu f yatların daha üzer ne çıkıla-
            için güvenli bir liman                    b l r. Satı ların 3 etaba yayıldığı projen n
                                           çok büyük olmasından dolayı f yatlar da
            olarak gösterilen                       bell dönemlerde artıyor. Buradak amaç
            Evora İstanbul                         se her dönem alanların kazanması.
                                            Projede 1.450 c varında da re
            projesi, mütekabiliyet                      satılmı durumda.
            yasasından sonra
            yabancıların da ilgi
            odağı olacak

           ‘Evora İstanbul, Tuzla’nın güvenli limanı olacak


                       EKNİK YAPI Holding Başkanı Nazmi Dur-
                       bakayım, Evora İstanbul Marmara’nın bi- Tekn k Yapı tarafından gel t r lerek Tuzla’nın
            2 Ticari kazanç kapısı açılıyor Tgüvenli bir liman olduğunu söyledi. Türk in- küçük da reler n merkez oluyor. Yakla ık 4.704 ko-
                                           en yüksek tepes nde yükselen Evora İstanbul,
                       rikimlerine güvenli liman arayanlar için
                                           sade ya am anlayı ının en net anlatımı olan
                     sanının tasarrufa çok önem verdiğini belirten Nazmi
                     Durbakayım, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde  nuttan olu an Evora İstanbul’da bugüne kadar en
             Teknik Yapı, son  tasarrufl arın hep güvenli liman olan gayrimenkule  çok satı ı gerçekle t r len 1+1 ve stüdyo t p da re-
             3 yılda yapımına                      lerdek g derek artan talep, yen 1+1 t p da reler n
             ba ladığı 6 ayrı  yöneldiğini açıkladı. Bu eğilimin son yıllarda biraz  arzına neden oldu. Tekn k Yapı, projen n doğa le ç
             projede yer alan  daha geliştiğini kaydeden Durbakayım “Türkiye eko-  çe olan cephede yükselen üç blokta yer alan 339
             ticari birimleri  nomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha dayanıklı
             teklif alma   ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk insanın  adet 1+1 ve 57 adet 2+1 t p da rey 102 b n 500
             usulü ile satı a                      l radan ba layan f yatlarla satı a sundu. Satı a su-
             çıkarıyor. Toplam  tasarrufl arını değerlendirme stratejisini de geliştirdi.  nulan 1+1 ve 2+1 t p  da relerde yüzde 1 ve yüzde
             kullanım alanı 23 ile 3 bin 61 metrekare  Artık vatandaşlarımız sadece tasarrufl arını korunmak  25 pe nat tutarına ek olarak steğe bağlı pe nat
             arasında deği en ticari birimlerdeki  yatlar       ve 120 aya kadar değ en vade seçeneğ sunulu-
             180 bin TL’den ba lıyor. için güvenli bir liman aramıyor. Aynı zamanda değer-
                     lendirecek bir liman olmasına da önem veriyor. Evora  Limanı, E5, TEM, demiryolu gibi ulaşım olanaklarına  yor. Buna göre kend ne uygun pe nat tutarını ter-
                     İstanbul, önemli bir liman ve sahil kenti olan Tuzla  sahip olduğunu hatırlattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu  c h edecek olanlar ubat 2013, Ağustos 2013 ve
             Et-inn Restoran’la  gibi gelecek potansiyeli olan bir proje. Bir milyar lirayı  Yakası’na bağlayacak Marmaray’ın Tuzla’nın merke-  ubat 2014’de üç ara ödeme yapab lecek. Açık
            3 mutfağa da girdi aşan ekonomik büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un  zine kadar geleceğini söyleyen ulaşımın yanı sıra sa- yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk parkına
                                               sah p da re blokların-
                     gelecekteki sayfi ye merkezi adaylarından Tuzla’nın  hip olduğu turizm ve ticaret potansiyeli bakımından  da,  129’u açık 260’ı
                 İnşaattaki  göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u, ta- da Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek vaat eden bir  kapalı olmak üzere
                 kalitesini hizmet  sarrufl ara hem tedbir hem de prim kazandırması an- bölge” açıklamasını yaptı.  toplam 389 adet oto-
                 alanına da  lamında güvenli bir liman olarak görüyorum” dedi.
                 taşıyan Teknik                        park alanı bulunuyor.
                 Yapı, 42 milyon        Mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra Türkiye’de bir-
                 liralık yatırım  ‘Mütekabiliyet Evora  çok şey değişeceğini kaydeden Nazmi Durbakayım  Türk  nsanının
                 yaparak restoran,
                 fi tness-spa ve  İstanbul’a prim yaptırır’  başta turizm ve hizmet sektörü olmak üzere birçok  salt ya am alanı
             otoparktan oluşan kompleksinin ilk birimi  Tuzla’nın Anadolu yakasının prestijli sayfi ye ve turizm  sektörde canlılık yaşanacağını söyledi. Özellikle sa- barındıran büyük-
             olan Et-inn Restoran’ı hizmete açtı bölgelerinden biri olacağına işaret eden Nazmi Dur- hil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin yabancıların  lüklere alı tığını vur-
                     bakayım, bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla  ilgisini çektiğini hatırlatan Durbakayım “Yabancılar  gulayan Tekn k Yapı
                                                  Ba kanı
                                               Hold ng
                                da paralarının kıymetini çok iyi biliyor. Tuzla gibi ge-
             Teknik Yapı, teraslı daireler     lecek potansiyeli olan bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi  Nazm  Durbakayım,
                                                  yaygın
                                               “Anadolu’da
            4 için yüzde 12 indirim yaptı      sahil şeritlerindeki bölgelerden daha cazip hale ge- olan büyük ev kav-
                                lecektir. Tuzla’daki dairelerin metrekare fi yatlarının  ramı, artık gerçekten
            Teknik Yapı, farklı          önünde alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik  ta ı toprağı altın hal ne gelen İstanbul’da değ t .
            projelerindeki 28           ve konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe ya- Yılda b r k kez kullanılan m saf r odaları İstanbul’da
            teraslı daire için özel                   tar he karı ıyor. Çok fonks yonlu ve ekonom k ev-
            bir kampanya başlattı.         tırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.
            Teraslı daireler yüzde                   lerde ya amaya ba layan nsanlar, ya adıkları pro-
            12 indirimle 244 bin                    jelerdek sosyal tes sler m saf r odası olarak kullan-
            400 liradan başlayan                    maya ba lıyor. Dolayısıyla ç nde ya ayacakları b r
            fi yatlarla satışa                      da re almak ç n büyük b r yük altına g rme r sk n
            sunuldu.                          en aza nd rerek küçük da reler alma eğ l m göste-
                                          r yor” açıklamasında bulundu.
                        E5’ten Ankara st kamet ne g derken Tuzla İçmeler köprüsüne çıkılarak yolun ters tarafına geç l yor. Yen  Satış Çağrı
                  EVORA İSTANBUL’A  yapılan üst geç de kadar 150 metre ger  gel nd ğ nde, köprüyü geçmeden sağa dönülüyor. Yakla ık 200  444 10 08
                        metre düz g d ld kten sonra tfayen n bulunduğu caddeye g r l yor. 100 metrel k b r düz st kamet g d ld ğ n-
                  NASIL GİDİLİR?  de Evora İstanbul, karı ınıza çıkıyor. Ankara st kamet nden TEM otobanını kullanacak olanlar se Tuzla  www.teknikyapi.com
                        çıkı ından sonra Tuzla E5 bağlantısına nerek, aynı güzargahı tak p edeb l r.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20