Background Image
Previous Page  17 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 114 Next Page
Page Background

T

EKNİK YAPI

Holding Başkanı Naz-

mi Durbakayım, Evora İstanbul

Marmara’nın birikimlerine güvenli li-

man arayanlar için güvenli bir liman

olduğunu söyledi. Türk insanının tasarrufa çok

önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım,

gerekyurtiçigerekseyurtdışıkrizlerde tasar-

rufların hep güvenli liman olan gay-

rimenkule yöneldiğini açıkladı. Bu

eğilimin son yıllarda biraz daha

geliştiğini kaydeden Durbaka-

yım “Türkiye ekonomisi artık iç

ve dış krizlere karşı daha daya-

nıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki

bu değişim, Türk insanın tasar-

ruflarını değerlendirme stratejisi-

ni de geliştirdi. Artık vatandaşları-

mız sadece tasarruflarını korunmak

için güvenli bir liman aramıyor. Aynı

zamandadeğerlendirecekbir limanolmasınada

önem veriyor. Evora İstanbul, önemli bir liman

ve sahilkentiolanTuzlagibigelecekpotansiyeli

olan bir proje. Bir milyar lirayı aşan ekonomik

büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un gelecek-

teki sayfiyemerkeziadaylarındanTuzla’nıngöz

bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u,

tasarruflara hem tedbir hem de prim kazandır-

ması anlamında güvenli bir liman olarak görü-

yorum” dedi.

‘Mütekabiliyet Evora

İstanbul’a prim yaptırır’

Tuzla’nın Anadolu yakasının prestijli sayfiye ve

turizm bölgelerinden biri olacağına işaret eden

Nazmi Durbakayım, bölgenin Sabiha Gökçen

Havalimanı, Tuzla Limanı, E5, TEM, demiryolu

gibi ulaşım olanaklarına sahip olduğunu hatır-

lattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu Yakası’na

bağlayacakMarmaray’ınTuzla’nınmer-

kezine kadar geleceğini söyleyen ula-

şımın yanı sıra sahip olduğu turizm

ve ticaret potansiyeli bakımından da

Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek

vaat eden bir bölge” açıklamasını

yaptı. Mütekabiliyet yasası çıktıktan

sonra Türkiye’de birçok şey değişece-

ğini kaydeden Nazmi Durbakayım başta

turizm ve hizmet sektörü olmak üzere bir-

çoksektördecanlılıkyaşanacağınısöyledi.Özel-

likle sahil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin

yabancıların ilgisini çektiğini hatırlatan Durba-

kayım “Yabancılar da paralarının kıymetini çok

iyi biliyor. Tuzla gibi gelecek potansiyeli olan

bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi sahil şeritlerinde-

ki bölgelerden daha cazip hale gelecektir. Tuz-

la’daki dairelerin metrekare fiyatlarının önünde

alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik ve

konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe

yatırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

TeknikYapıHoldingBaşkanıNazmiDurbakayım,Evora

İstanbul’un birikimlerine güvenli liman arayanlar için de

güvenlibir limanolduğunu söyledi.Türk insanının tasar-

rufa çok önem verdiğini belirten Nazmi Durbakayım,

gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde tasarrufların hep

güvenli liman olan gayrimenkule yöneldiğini açıkladı.

Bu eğilimin son yıllarda biraz daha geliştiğini kaydeden

Durbakayım şunları aktardı:

“Türkiye ekonomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha

dayanıklı ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk

insanın tasarruflarını değerlendirme stratejisini de

geliştirdi.Artık vatandaşlarımız sadece tasarruflarını ko-

runmak için güvenli bir liman aramıyor. Aynı zamanda

değerlendirecek bir liman olmasına da önem veriyor.

Evora İstanbul,önemlibir liman ve sahil kentiolanTuzla

gibi gelecek potansiyeli olan bir proje. Bir milyar lirayı

aşan ekonomik büyüklüğe sahip bu proje, İstanbul’un

gelecekteki sayfiye merkezi adaylarından Tuzla’nın

göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora

İstanbul’u, tasarruflara hem tedbir hem

de prim kazandırması anlamında güvenli

bir limanolarak görüyorum” dedi.

Yatırımcılar için güvenli liman’

NAZMİDURBAKAYIM;

İçindekiler

2

sf.

Ticari kazanç

kapısı açılıyor

Teknik Yapı, son 3 yılda yapımına başladığı 6 ayrı

projede yer alan ticari birimleri teklif alma usulü ile

satışa çıkarıyor. Ticari birimlerdeki fiyatlar 180 bin

TL’den başlıyor.

Et-inn Restoran’la

mutfağa da girdi

Teknik Yapı, teraslı

daireler için yüzde

12 indirim yaptı

İnşaattaki kalitesini hizmet alanına da taşıyan Teknik

Yapı, 42 milyon liralık yatırım yaparak restoran, fitness-

spa ve otoparktan oluşan kompleksinin ilk birimi olan

Et-inn Restoran’ı hizmete açtı.

3

sf.

4

sf.

Teknik Yapı, farklı projelerindeki 28 teraslı daire için

özel bir kampanya başlattı. Teraslı daireler yüzde 12

indirimle 244 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa

sunuldu.

EVORA İSTANBUL’A NASIL GİDİLİR?

E5’tenAnkara stkametnegderkenTuzla İçmelerköprüsüne

çıkılarakyolun ters tarafınageçlyor.Yen yapılanüstgeçde

kadar150metreger gelndğnde,köprüyügeçmeden sağa

dönülüyor.Yakla ık200metredüzgdldkten sonra tfayenn

bulunduğucaddeye

grlyor.100metre-

lkbrdüz stkamet

gdldğndeEvora

İstanbul,karı ınıza

çıkıyor.Ankara

stkametndenTEM

otobanınıkullana-

cakolanlar seTuzla

çıkı ından sonra

TuzlaE5bağlan-

tısına nerek,aynı

güzargahı takp

edeblr.

Tuzla’nın güvenli limanı olacak

Evora İstanbul,

Evora lk satı açıktığında

metrekares 1.725 l raydı. md

se2b n300 l rac varında.Proje

tamamlandığında sebeklent 3

b n500,4b n l ra sev yes ndeama

bölgedek gel mepotans yel

dü ünüldüğündebu f yatlarındaha

üzer neçıkılab l r.Amaç;herdönem

alanların

kazanması.

Yüzde 25

pr m yaptı

Teknik Yapı tarafından geliştirilerek Tuzla’nın

en yüksek tepesinde yükselen Evora İstanbul,

sadeyaşamanlayışınınennetanlatımıolankü-

çükdairelerinmerkezioluyor.Yaklaşık4.704konuttan

oluşan Evora İstanbul’da bugüne kadar en çok satışı

gerçekleştirilen1+1vestüdyo tipidairelerdekigiderek

artan talep, yeni 1+1 tipi dairelerin arzına neden oldu.

Teknik Yapı, projenin doğa ile iç içe olan cephede

yükselen üç blokta yer alan 339 adet 1+1 ve 57 adet

2+1 tipi daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla

satışa sundu. Satışa sunulan 1+1 ve 2+1 tipi daire-

lerde yüzde 1 ve yüzde 25 peşinat tutarına ek olarak

isteğe bağlı peşinat ve 120 aya kadar değişen vade

seçeneği sunuluyor. Buna göre kendine uygun peşi-

nat tutarını tercihedecekolanlarŞubat2013,Ağustos

2013 ve Şubat 2014’de üç ara ödeme yapabilecek.

Açık yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk par-

kına sahip daire bloklarında, 129’u açık 260’ı kapalı

olmaküzere toplam389adetotoparkalanıbulunuyor.

Türk insanının salt yaşam alanı barındıran bü-

yüklüklerealıştığınıvurgulayanTeknikYapıHol-

dingBaşkanıNazmiDurbakayım, “Anadolu’dayaygın

olan büyük ev kavramı, artık gerçekten taşı toprağı

altın haline gelen İstanbul’da değişti. Yılda bir iki kez

kullanılan misafir odaları İstanbul’da tarihe karışıyor.

Çok fonksiyonlu ve ekonomik evlerde yaşamaya baş-

layan insanlar,yaşadıklarıprojelerdekisosyal tesisleri

misafir odası olarak kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla

içinde yaşayacakları bir daire almak için büyük bir

yük altına girme riskini en aza indirerek küçük daire-

ler alma eğili-

mi gösteriyor”

açıklamasında

bulundu.

Her derde deva 1+1

Teknik Yapı, Tuzla’da kurduğu mini şehir

Evora İstanbul’da en çok satılan 1+1 tipi konut

talebini karşılayabilmek için 396 adet yeni

daireyi 102 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla

satışa sundu