Background Image
Previous Page  15 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 114 Next Page
Page Background

Teknk Yapı tarafından gel trlerek Tuzla’nın

en yüksek tepesnde yükselen Evora İstanbul,

sade ya am anlayı ının en net anlatımı olan

küçük darelern merkez oluyor. Yakla ık 4.704 ko-

nuttan olu an Evora İstanbul’da bugüne kadar en

çok satı ı gerçekle trlen 1+1 ve stüdyo tp dare-

lerdek gderek artan talep, yen 1+1 tp darelern

arzına neden oldu. Teknk Yapı, projenn doğa le ç

çe olan cephede yükselen üç blokta yer alan 339

adet 1+1 ve 57 adet 2+1 tp darey 102 bn 500

lradan ba layan fyatlarla satı a sundu. Satı a su-

nulan 1+1 ve 2+1 tp darelerde yüzde 1 ve yüzde

25 pe nat tutarına ek olarak steğe bağlı pe nat

ve 120 aya kadar değ en vade seçeneğ sunulu-

yor. Buna göre kendne uygun pe nat tutarını ter-

ch edecek olanlar ubat 2013, Ağustos 2013 ve

ubat 2014’de üç ara ödeme yapablecek. Açık

yüzme havuzu, 2 adet spor alanı ve çocuk parkına

sahp dare blokların-

da, 129’u açık 260’ı

kapalı olmak üzere

toplam 389 adet oto-

parkalanıbulunuyor.

Türk

nsanının

salt ya am alanı

barındıran büyük-

lüklere alı tığını vur-

gulayan Teknk Yapı

Holdng

Ba kanı

Nazm

Durbakayım,

“Anadolu’da

yaygın

olan büyük ev kav-

ramı, artık gerçekten

ta ı toprağı altın halne gelen İstanbul’da değ t.

Yılda br k kez kullanılan msafr odaları İstanbul’da

tarhe karı ıyor. Çok fonksyonlu ve ekonomk ev-

lerde ya amaya ba layan nsanlar, ya adıkları pro-

jelerdek sosyal tessler msafr odası olarak kullan-

maya ba lıyor. Dolayısıyla çnde ya ayacakları br

dare almak çn büyük br yük altına grme rskn

en aza ndrerek küçük dareler alma eğlm göste-

ryor”açıklamasındabulundu.

T

EKNİK YAPI

Holding Başkanı Nazmi Dur-

bakayım, Evora İstanbul Marmara’nın bi-

rikimlerine güvenli liman arayanlar için

güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türk in-

sanının tasarrufa çok önem verdiğini belirten Nazmi

Durbakayım, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı krizlerde

tasarrufların hep güvenli liman olan gayrimenkule

yöneldiğini açıkladı. Bu eğilimin son yıllarda biraz

daha geliştiğini kaydeden Durbakayım “Türkiye eko-

nomisi artık iç ve dış krizlere karşı daha dayanıklı

ve hazırlıklı. Ekonomideki bu değişim, Türk insanın

tasarruflarını değerlendirme stratejisini de geliştirdi.

Artıkvatandaşlarımız sadece tasarruflarınıkorunmak

içingüvenlibir limanaramıyor.Aynızamandadeğer-

lendirecekbir limanolmasınadaönemveriyor.Evora

İstanbul, önemli bir liman ve sahil kenti olan Tuzla

gibigelecekpotansiyeliolanbirproje.Birmilyar lirayı

aşanekonomikbüyüklüğe sahipbuproje, İstanbul’un

gelecekteki sayfiye merkezi adaylarından Tuzla’nın

göz bebeği olacaktır. Bu nedenle Evora İstanbul’u, ta-

sarruflara hem tedbir hem de prim kazandırması an-

lamında güvenli bir liman olarak görüyorum” dedi.

‘Mütekabiliyet Evora

İstanbul’a prim yaptırır’

Tuzla’nınAnadoluyakasınınprestijlisayfiyeveturizm

bölgelerinden biri olacağına işaret eden Nazmi Dur-

bakayım, bölgenin Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla

Limanı, E5, TEM, demiryolu gibi ulaşım olanaklarına

sahip olduğunu hatırlattı. Avrupa Yakası’nı Anadolu

Yakası’na bağlayacak Marmaray’ın Tuzla’nın merke-

zine kadar geleceğini söyleyen ulaşımın yanı sıra sa-

hip olduğu turizm ve ticaret potansiyeli bakımından

da Tuzla, yatırım ve yaşam için gelecek vaat eden bir

bölge” açıklamasını yaptı.

Mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra Türkiye’de bir-

çok şey değişeceğini kaydeden Nazmi Durbakayım

başta turizm ve hizmet sektörü olmak üzere birçok

sektörde canlılık yaşanacağını söyledi. Özellikle sa-

hil ve turizm potansiyeli olan bölgelerin yabancıların

ilgisini çektiğini hatırlatan Durbakayım “Yabancılar

daparalarınınkıymetini çok iyibiliyor.Tuzlagibige-

lecek potansiyeli olan bölgeler, Ege ve Akdeniz gibi

sahil şeritlerindeki bölgelerden daha cazip hale ge-

lecektir. Tuzla’daki dairelerin metrekare fiyatlarının

önünde alacak daha çok yol var. Bu bakımdan butik

ve konsept bir proje olan Evora İstanbul, geleceğe ya-

tırım açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Tasarrufların

değerlendirmek ve

geleceğe iyi bir yatırım

yapmak isteyenler

için güvenli bir liman

olarak gösterilen

Evora İstanbul

projesi, mütekabiliyet

yasasından sonra

yabancıların da ilgi

odağı olacak

www.teknikyapi.com

444 10 08

Satış Çağrı

‘Evora İstanbul,

Tuzla’nın güvenli limanı olacak

E5’ten Ankara stkametne gderken Tuzla İçmeler köprüsüne çıkılarak yolun ters tarafına geçlyor. Yen

yapılan üst geçde kadar 150 metre ger gelndğnde, köprüyü geçmeden sağa dönülüyor. Yakla ık 200

metre düz gdldkten sonra tfayenn bulunduğu caddeye grlyor. 100 metrelk br düz stkamet gdldğn-

de Evora İstanbul, karı ınıza çıkıyor. Ankara stkametnden TEM otobanını kullanacak olanlar se Tuzla

çıkı ından sonraTuzlaE5bağlantısına nerek,aynıgüzargahı takpedeblr.

2

3

4

Ticari kazanç kapısı açılıyor

Et-inn Restoran’la

mutfağa da girdi

Teknik Yapı, teraslı daireler

için yüzde 12 indirim yaptı

Evora lksatı açıktığındametrekare-

s 1725 lraydı. md se2bn300 lra

cvarında.Yan yakla ıkyüzde25prm

yapmı .Projetamamlandığında sebek-

lent 3bn500,4bn lrasevyesndeama

bölgedek gel mepotansyel dü ünül-

düğündebu fyatlarındahaüzerneçıkıla-

blr.Satı ların3etabayayıldığıprojenn

çokbüyükolmasındandolayı fyatlarda

bell dönemlerdeartıyor.Buradak amaç

seherdönemalanlarınkazanması.

Projede1.450cvarındadare

satılmı durumda.

EVORA İSTANBUL’A

NASIL GİDİLİR?

TeknikYapı, son

3yıldayapımına

ba ladığı6ayrı

projedeyeralan

ticaribirimleri

teklifalma

usulü ile satı a

çıkarıyor.Toplam

kullanımalanı23 ile3bin61metrekare

arasındadeği en ticaribirimlerdeki yatlar

180binTL’denba lıyor.

İnşaattaki

kalitesinihizmet

alanınada

taşıyanTeknik

Yapı, 42milyon

liralık yatırım

yaparak restoran,

fitness-spa ve

otoparktanoluşan kompleksinin ilkbirimi

olanEt-innRestoran’ıhizmete açtı

TeknikYapı, farklı

projelerindeki 28

teraslıdaire içinözel

bir kampanyabaşlattı.

Teraslıdaireler yüzde

12 indirimle 244bin

400 liradanbaşlayan

fiyatlarla satışa

sunuldu.

Yüzde 25

prim yaptı

8 Temmuz 2012